ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Мръсни ирландски приказки 18+”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Мръсни ирландски приказки 18+”

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ)
1.1. Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане
на играта „Мръсни ирландски приказки 18+“ (по-долу за краткост Играта) и уреждат
взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в нея (по-долу
за краткост Участници).
1.2. Общите условия ще бъдат достъпни на профила на Jameson в Instagram Jameson
@jamesonbg, в колаборация с Пощенска кутия за приказки: @poshtenskakutia
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организаторът на Играта е „Перно Рикар България” ЕООД, с ЕИК: 130102019, със
седалище и адрес на управление: гр. София - 1766, р-н Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл.
12, вх. А, ет. 3 (наричано по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Организаторът осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в
Играта.
2.3. Играта се организира със съдействието на „Пощенска кутия за приказки“ ЕООД, с ЕИК
203540620, с адрес гр. София, ул. „Константин Щъркелов“ № 13, вх. В, ет.6.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, на интернет
страницата: www.jamesonpromo.com
3.2. Играта се провежда в периода от 07.03.2024г. до 12.03.2024г., 23:59ч.
3.3. Организаторът си запазва правото да промени или удължи периода на провеждане на
Играта, за което Участниците ще бъдат предварително уведомени, чрез публикуване на
съобщение на интернет страницата по т.3.1.


РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора, и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Играта,
както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта може да е всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, с
постоянно местожителство в България, с изключение на лицата посочени в т. 4.1, което в
периода на Играта е изпълнило условията по Раздел 5 на настоящите Общи условия. За
доказване на пълнолетие от участник може да бъде поискано представяне на документ,
удостоверяващ неговата възраст.


РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й
5.1. За да участва в Играта, Участникът следва:
- да е прочел и да се е съгласил с Общите условия на Играта;
- да е харесал поста на Jameson за обявяване на Играта;
- да е тагнал в коментар под поста един потребител
- да е споделил поста в стори на своя профил в Instagram.
5.2. Всеки участник в Играта има право на неограничен брой участия. Всяко следващо участие
ще се счита за валидно, при положение, че е тагнал различен потребител в коментара. Не се
допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване
шанса за победа. При основателно съмнение за злоупотреба Организаторът има право
незабавно едностранно да дисквалифицира участници.
5.3. Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично или чрез
упълномощено от него лице, ако бъде избран.
5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данни. При несъответствие в
данните, Организаторът не носи отговорност за това.
5.5. С приемане на настоящите Общи условия участниците декларират и се съгласяват, че при
участие в играта не могат да публикуват снимки или текст, които са обидни, неморални,

нецензурни и такива противоречащи на законовите разпоредби и добрите нрави. В случай, че се
установи такова съдържание, същото ще бъде незабавно премахнато, а публикувалият го
участник ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта. Участникът носи пълна
отговорност за евентуални наложени санкции от страна на трети страни и административни
институции на Организатора за нарушения по предходното изречение.
5.6. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай, че лицето е
малолетно или непълнолетно, същото не трябва/няма право да се включи в Играта като
участник.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ В ИГРАТА
6.1. В играта ще бъдат подарени: 15 /петнадесет/ двойни билета за събитие “Мръсни ирландски
приказки 18+“, което ще се проведе на 16.03.2024г, в зала Event Space 2020, София.
6.2. Победителите в Играта се определят на случаен принцип чрез електронен жребии.
Тегленето на победителите ще се извърши на 13.03.2024 г.
ВАЖНО!
С цел избягване на всякакво съмнение, всеки участник може да спечели само един брой
двоен билет, независимо от обстоятелството, че може да бъде изтеглен неколкократно
като Победител поради участие с повече от един коментар. В случай че участник бъде
изтеглен повторно, Организаторът ще определи по реда на т. 6.3. друг Победител на
негово място. Принцип в Играта е „участникът получава една награда“.
6.3. Допълнително във всяко теглене ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резерви, в случай че
Победител не получи наградата си поради отказ от предоставяне на данни, отказ от Играта или
поради друга обективна причина.
6.4. След тегленето на спечелилите участници, те ще бъдат уведомени чрез публикация тип
„story” в деня на тегленето в Instagram профила на Jameson.
6.5. След обявяването на печелившите участници, Jameson ще се свърже с участниците
чрез лично съобщение в Instagram, с искане да му бъдат предоставени лични данни (две имена,
електронен мейл и мобилен номер), необходими за изпращането на наградата. Данните следва
да бъдат предоставени в срок до 48 часа от съобщението.
6.6. Победител в играта няма право да получи паричната равностойност на наградата, а
обявената награда не може да бъде заменяна с друга.
6.7. Наградите се осигуряват от Организатора.


РАЗДЕЛ 7 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ОТ ИГРАТА
7.1. Печелившите участници следва да отговорят в срок до 24 часа от съобщението на
Организатора, като предоставят своите данни за доставка на наградата (две имена, мейл,
телефон)
7.2. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване
самоличността на избрания за победител участник по своя преценка.
Наградата се изпраща по електронна поща на посочения от Печелившия участник адрес в срок
до два дни, считано от датата на тегленето.
7.3. Пазарната стойност на наградата е 25 лева, поради което Организаторът ще удържи и внесе
от името на Печелившия дължимия окончателен данък в размер на 10% върху стойността на
наградата по реда на чл. 65, ал. 7 във връзка с чл.38, ал. 14 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица. При желание от страна на Победителя, Организаторът може да
предостави служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на
наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността
на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2024 г. Организаторът
е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.


РАЗДЕЛ 8 . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да
посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е
необходимо да се свърже с Организатора и изрично да го уведоми с лично съобщение.

8.2. Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Организатора при:
- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;
- прекратяване провеждането на Играта от Организатора по реда на т. 8.3, т.8.4. и т.8.5. по-долу.
8.3. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати
провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез лично съобщение или по
друг начин, който намери за добре.
8.4. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили
при участие в играта се счита за нарушение на Общите условия. Организаторът на играта си
запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е
уведомление на участници, които нарушават Общите условия, по какъвто и да било начин.
Дисквалифицираните участници губят правото да получат наградата от провежданата игра. В
тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно.
8.5. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано
от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със
съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или
несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира
съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта
е окончателно. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и
сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за
евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във
връзка с такова съдържание.
8.6. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като
промените влизат в сила след публикуването им със съобщение в уебсайта, където
първоначално са били публикувани.


РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни,
включително две имена, телефонен номер и мейл (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат
обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените
от него лични данни за целите на провеждане на Играта, внасяне на окончателния данък и
доставяне на наградата, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се
предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Играта и/или губи правото си
да получи награда. След приключване на играта и доставяне на наградата, личните данни ще
бъдат заличени в сроковете, посочени в т. 11.1 по-долу.
9.2 Организаторът гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно
съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или
унищожаването им на имейл адрес jamesonpromotion@gutsandbrainsddb.com.


РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от
настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, загуби, повреди, причинени на участниците
при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при
провеждане на Играта поради извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по
настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни
обстоятелства по смисъла на Търговския закон.
10.4. Организаторът запазва правото при констатиране на нарушения в процеса на регистриране
и участие в играта да дисквалифицира съответния участник от участие за наградите от Играта.
10.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник
в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с
участника.
10.6. Организаторът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на
техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на

информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни
последствия.


РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и
съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни.
Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до 1 месец след края на периода
на Играта, след което ги изтрива, а на спечелилите Участници за период от 5 години след края
на Играта. В случай, че данните се съхраняват по силата на законово задължение, същите се
съхраняват до изтичане на законоустановените срокове.
11.2. Участникът спечелил награда, дава изричното си съгласие за посочване на неговите данни
(потребителско име) на инстаграм страницата на Организатора в качеството му на победител, за
целите на Играта.
11.3. Информация за провеждане на Играта може да бъде получена с изпращане на писмо до
електронна поща: jamesonpromotion@gutsandbrainsddb.comв работни дни, с изключение на
официалните празници и в неработни дни.
11.4. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и
участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат
правилата на действащото българско законодателство.
11.5. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще
се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже
невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
11.6. Настоящите Правила влизат в сила на 07.03.2024г. и важат за целия период на провеждане
на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Кампанията „Виж сега, моето момиче“ – мисията изпълнена

прочети още

Борислав Вълов, по-познат като Ei Bo, или Ei Bo, непознатият Борислав Вълов

прочети още

Искрено и комично в компанията на Самуил Петканов

прочети още

Събитие, финансирано от кампанията „Виж сега, моето момиче“

прочети още

Първият проект, подкрепен от кампанията "Виж сега, моето момиче" на „Пощенска кутия за приказки“, вече е факт!

прочети още

Очаквайте ни през януари във Варна, Шумен и Пловдив.

прочети още

Ден преди националната премиера в София град Варна е избран от Любен Дилов-син и екипа на „Пощенска кутия за приказки“ за предприемиерно представяне на изключително политически некоректния сборник „Български антинародни приказки“. 

прочети още

Проект, финансиран от каузата "Виж сега, моето момиче"

прочети още

Пощенска кутия за приказки и Коалиция HPV ви канят на едно специално издание - “Виж сега, моето момиче” на 07.10.2023 г.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ раздаде първите стипендии, финансирани от проекта „Виж сега, моето момиче“

прочети още

„Летен кинобар Царево“ открива летния кино сезон на българското Черноморие с шест нови български заглавия!

прочети още

Премиерата на "Някъде по пътя" е на 29 май 2023 г.

прочети още

Столична община и Пощенска кутия за детски приказки ви канят на най-шарения празник, по повод празника на децата- 1 юни!

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ приема документи за финансиране на творчески проекти, свързани с култура и образование, в рамките на кампанията „Виж сега, моето момиче“

прочети още

Представяме ви втората част от „Съвременна българска митология“ на Самуил Петканов

прочети още

На гости ни е Ралица Найденова, автор на „Пощенска кутия за приказки“ и на „Коледните истории на Точица“ – третата книга от поредицата за Точица

прочети още

Представяме новата книга на Димитър Калбуров – „От другата страна“

прочети още

Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Пощенска кутия за приказки организират литературен конкурс на тема #Първа работа.

прочети още

Представяме ви Галина Божидарова – новото попълнение сред авторите на „Пощенска кутия за приказки“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

Страшни и смешни на Хелоуин с Пощенска кутия за приказки

прочети още

УНИЦЕФ България и „Пощенска кутия за приказки“ организират конкурс на тема „Отвъд усмивките: Как си всъщност?“.

прочети още

Гостува ни Цветелина Цветкова с новата си книга „Зелената жилетка“

прочети още

Вече можете да гледате събитията на „Пощенска кутия за приказки“ чрез платформата bgtime.tv.

прочети още

Цветелина Цекова отговаря на въпросите на „Пощенска кутия за приказки“

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ представя ВЛОГ!

прочети още

„ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ПРИКАЗКИ“ ЕООД изпълнява проект по Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

прочети още

Ваня Щерева не е издавала книга от 2011-та. Ако я питате защо, ще ви отговори, че е била щастливо влюбена.

прочети още

Всички хубави неща са три. Затова ви очакваме на 3, 4 и 5 август във Варна.

прочети още

Пощенска кутия за приказки тръгва на път

прочети още

Гледайте единствения по рода си кастинг за възстановка на корица на книга.

прочети още

26 февруари 2016 г. е паметна дата. Прочетете, за да разберете.

прочети още

За да не забравяме да обичаме.

прочети още

Приветстваме Ирра и Шайбата в Кутията и тръпнем в очакване на отговорите им.

прочети още

Юлиян и Рая на гости на Кутията. Ние ги питаме, а те отговарят.

прочети още

„1 кило риалити“ е третата издадена книга на автора Димитър Калбуров.

прочети още

Заедно можем да постигнем повече. Ние го правим така...

прочети още

Той няма нужда от представяне. Затова директно му даваме микрофона.

прочети още

Има хора, които е трудно да бъдат описани. Косьо Лунгов ни оставя без думи всеки път.

прочети още

Ники Станоев е най-забавният човек, когото познавате. А ние имаме късмета да чете част историите на Пощенска кутия за приказки.

прочети още

Пощенска кутия за приказки имаше лято, и то какво...

прочети още

Марто е приятел на Пощенска кутия за приказки и всички ние го познаваме отдавна. Ето какво има да разкаже той...

прочети още

Те са красиви, успели и пишат великолепно. Те са като ангелите на Чарли в Пощенска кутия за приказки.

прочети още

Всички обичат Кедъра, а ние го обичаме повече от всички. Затова ще ви разкажем за него.

прочети още

Смехът ѝ се чува отдалеч и като вълшебна примка те тегли към нея, така че винаги да можеш да я намериш.

прочети още

Да отговорим на въпроса кой е Светльо Желев е и лесно, и много трудно. Това, което със сигурност го определя, е отношението му към езика и книгите.

прочети още

Тя е ужасно талантлива и с един замах може да те разсмее. Тя е Йоана Мирчева.

прочети още

Георги Блажев е толкова готин, че дори не е разбрал кога е станал култов

прочети още

Представяме ви дивата на Пощенска кутия за приказки - Мила Михова

прочети още

Най-после му дойде времето да тръгнем на лятна обиколка

прочети още

Ще ви разкажем за един вълшебник на словото, автор и приятел на Пощенска кутия за прикази.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя най-новия си проект – детската интерактивна книжка „Приключенията на принцеса Точица“

прочети още

Кой стои зад едни от най-забавните текстове в Пощенска кутия за приказки, ще разберете от следващите редове.

прочети още

Пощенска кутия за приказки се вдъхнови от кампанията на CANON "Търси оригинала" и създаде събитие на тема "Говори ми на balgarski"

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ представя Концерт, книга и CD с неиздавани произведения на Васил Пармаков

прочети още

Кой е Никола Крумов, отново няма да стане ясно. Или поне не в буквалния смисъл, но пък е възможно да научите някои любопитни факти за скромната му особа.

прочети още

Със сигурност има неща, които не знаете за кутията. Може би в този текст ще намерите някои отговори.

прочети още

Представяме ви един от култовите автори в Пощенска кутия за приказки – титанът на римите, колосът на абсурда – Васил Русев – Чайката

прочети още

На връх Гергьовден не убихме нито една ламя, но уважихме всички Жоровци с култовата тема ГОШО.

прочети още

Скъпи приятели, от днес Пощенска кутия за приказки започва една чисто нова рубрика. Всяка седмица ще ви представяме топ 5 от най-доброто на Пощенската кутия.

прочети още

Пощенска кутия за приказки има удоволствието да ви представи Димитър Калбуров – най-желаният ерген в София и не само...

прочети още

Пощенска кутия за приказки задава въпроси на човека зад картинките – дизайнера на Кутията – Ралица Найденова. А тя отговаря сладкодумно, без да премълчава.

прочети още

Може би сте се питали кой стои зад всички тези изпълнени с настроение снимки на Пощенска кутия за прикази. С удоволствие ще ви разкажем за него.

прочети още

Обещахме всеки месец да подпомагаме българската култура и образование и да ви държим в течение за малките си добри дела. Ето какво успяхме да направим за кабинета по рисуване в СУ „Стефан Караджа"- град Каварна...

прочети още

Скъпи приятели, за първи път събитието със знак 18+ има тема. И тя е "Голямата лъжа", провокирана от 1 април - Деня на шегата.

прочети още

Инициативата е благотворителна и цели популяризирането на платформата www.probudise.bg в помощ на хората с автоимунни заболявания. С участието на Тони, Стефания Колева, Теодора Духовникова, Ники Станоев и др.

прочети още

"Женски работи" не е просто поредната тема от Пощенска кутия за приказки. Това е и заглавието на новия ни сборник с разкази, съставен от историите на 8 от любимите ни автори жени от Кутията.

прочети още

Мтел и Пощенска кутия за приказки представят "Интернет любов" В седмицата на влюбените.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя МРЪСНИ ПРИКАЗКИ С участието на Стоян Радев, Александър Сано, Виктория Терзийска, Димитър Калбуров, Мила Михова, Ники Станоев, Ясен Kозев, Гери Tурийска и Людмила Сланева. Четенето е със знак 18+ Варна, club Opium 20:00ч.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя едно свое специално издание, в партньорство с Народен театър "Иван Вазов".

прочети още

Скъпи приятели, през тази година Пощенска кутия за приказки ще отделя по 1000 лв. на месец за подпомагане на културни и образователни проекти.

прочети още

„Помниш ли?“ е заглавието на втората книга на автора Димитър Калбуров.

прочети още

С радост обявяваме началото на зимното ни мръсно турне. Първият град, който Пощенска кутия за мръсни приказки ще посети е Пловдив! На 15 декември от 20ч. ви очакваме в Spirit club!

прочети още

Първата кола може и да е хващала ръжда, но любовта към нея е за цял живот. Пощенска Кутия за Приказки и Volkswagen ви канят да споделите историите и незабравимите имена на верните първи коли, които вече може да не са сред нас, но никога няма да забравим.

прочети още

На 21 ноември – Световния ден за борба с болестта на 65 рози, Асоциация „Муковисцидоза“ – България и Гери Турийска, създател на „Пощенска кутия за приказки“, организират благотворително събитие „Приказки за 65 рози“. Участие в него ще вземата Весела Бонева, Светлин Къслев, трио „Хипнотик“, Дичо, Евгени Иванов и Мариана Векилска.

прочети още

Нашите приятели от Theatres Night - Нощ на театрите отново ни поканиха да направим специално четене! Този път, решихме да се включим с Мръсни приказки.

прочети още

От днес "Писмата на леля Евдокия" можете да намерите във всички големи вериги книжарници, на касата.

прочети още

Чудни картинки и случки в нова книжка за деца от "Пощенска кутия за приказки"

прочети още

Гери Турийска написа своята приказка, посветена на грижата и приятелството.

прочети още